Obchodné podmienky

POČÍTÁRNA s.r.o. so sídlom Vlkova 1a, Brno, PSČ: 628 00

IDN: 29277094, DIČ: CZ29277094 zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70346

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu so sídlom na www.pocitarna.sk

Prvá zásada: Vždy sa dohodneme so zákazníkom na všetkom :)

 

Rychlý přístup:

Reklamačný formulár:    reklamacny_formular    Formulár k odstúpenie od kúpnej zmluvy:   formular_odstupenie_od_zmluvy 

 Podmienky ochrany osobných údajov: zde 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti POČÍTÁRNA s.r.o., so sídlom Vlkova 1a, Brno 628 00, IČO: 29277094, IČ DPH: CZ 29277094, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70346 (ďalej len "predávajúci") sú upravené v súlade s ustanoveniami § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce v súvislosti so zmluvou (ďalej len "zmluva") uzatvorenou medzi predávajúcim na jednej strane a zákazníkom predávajúceho na strane druhej (ďalej len "kupujúci") alebo na jej základe. "), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. E-shop prevádzkuje predávajúci na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pocitarna.sk (ďalej len "webová stránka") prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo nezávislého výkonu svojho povolania uzatvára s predávajúcim zmluvu. Podnikateľom je každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovedá za zárobkovú činnosť živnosťou alebo podobným spôsobom s úmyslom urobiť tak systematicky za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy týkajúce sa jeho vlastnej podnikateľskej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri nezávislom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo v mene podnikateľa. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak, práva a povinnosti kupujúceho stanovené v týchto Obchodných podmienkach sa vzťahujú na kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúceho – podnikateľa.

1.3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zmluvných podmienok, môžu byť dojednané v samostatnej zmluve. Odchyľujúce sa dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami zmluvných podmienok.

1.4. Ustanovenia zmluvných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie zmluvných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia účinnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok. Zmluvný vzťah, ktorý vzniká zo zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom webovej stránky, vždy podlieha podmienkam vo verzii účinnej v čase uzavretia zmluvy (t. j. zneniu účinnému v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu).

1.6. Okrem týchto Všeobecných obchodných podmienok sa na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvy vzťahujú ustanovenia zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa vrátane zákona č. 634/1992 Zb., zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa vrátane zákona č. 634/1992 Zb., zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), ktoré sú platné a účinné v čase uzavretia zmluvy.

1.7. Predávajúci týmto informuje kupujúceho-spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami § 1820 ods. 1. 1 Občianskeho zákonníka, tieto informácie pred uzavretím zmluvy:

1.7.1. náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od základnej sadzby (predávajúci neúčtuje žiadne dodatočné poplatky v súvislosti s komunikáciou na diaľku, to sa nevzťahuje na zmluvnú dopravu; pre zamedzenie pochybností predávajúci upozorňuje, že kupujúci si hradí vlastné náklady na internetové alebo telefonické pripojenie podľa podmienok svojho prevádzkovateľa /poskytovateľa týchto služieb),

1.7.2. predávajúci požaduje zaplatenie plnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim; predávajúci nevyžaduje zálohu alebo podobnú platbu ako podmienku odoslania tovaru,

1.7.3. Predávajúci neuzatvára zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie,

1.7.4. predávajúci neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú,

1.7.5. ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke prevádzkovanej predávajúcim vrátane a bez DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom sa náklady na dodanie tovaru líšia v závislosti od spôsobu dopravy zvoleného kupujúcim (k tomu pozri článok 7 týchto obchodných podmienok),

1.7.6. kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (ak nie je uvedené inak) v lehote štrnástich kalendárnych dní, ktorá trvá:

a) v prípade kúpnej zmluvy - odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim,
b) v prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí - odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,

1.7.7. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci-spotrebiteľ zaslať na adresu sídla predávajúceho: Vlkova 1a, 628 00, Brno, alebo v elektronickej forme na adresu: info@pocitarna.sk

1.7.8. Kupujúci-spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy:

a) poskytovanie služieb, ak ich predávajúci splnil s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
c) dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil svoje pôvodné balenie,
d) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.7.9. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára, ktorý tvorí prílohu k týmto Obchodným podmienkam. Aj v tomto prípade je kupujúci-spotrebiteľ povinný zaslať vyplnený vzorový formulár na kontaktné údaje uvedené v článku 1.7.7 týchto obchodných podmienok.

1.7.10. Predávajúci upozorňuje kupujúceho-spotrebiteľa, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúci-spotrebiteľ znášať náklady spojené s vrátením tovaru a v prípade zmluvy uzatvorenej prostredníctvom komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nie je možné vrátiť z dôvodu jeho povahy obvyklou poštovou cestou.

1.7.11. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný zaplatiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie sa už začalo.

1.7.12. V prípade, že vznikne spor medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom vyplývajúci zo zmluvy, ktorý nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci-spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne urovnanie takéhoto sporu určenému orgánu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1,email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupujúci-spotrebiteľ môže využiť aj online platformu na riešenie sporov zriadenú Európskou komisiou na adrese:
https://ec.europa.eu/commission/index_cs

 1. DRUHY VÝROBKOV

Predávajúci ponúka prostredníctvom webovej stránky na predaj kupujúcim 3 typy výrobkov - nové, predvádzacie a repasované. Informácie o každom produkte nájde kupujúci na karte parametre a priamo v popise produktu na karte produktu. Výrobky je možné filtrovať aj podľa tohto parametra. Nižšie predajca uvádza základný popis jednotlivých druhov ponúkaných produktov.

2.1. NOVÉ VÝROBKY

Ide o výrobky z klasickej českej alebo európskej distribúcie, ktoré sú nové, nepoužité v zapečatených originálnych obaloch.

2.2. PREDVADZACIE

Ide o veľmi žiadaný krátkodobý použitý tovar. Tieto kúsky pochádzajú priamo od jednotlivých výrobcov, s ktorými predajca spolupracuje. Ide o nadprodukciu, nepredané zásoby, demonštračné a krátkodobo používané výrobky na marketingové účely, nadprodukciu pre iné trhy, vrátené objednávky. Vyznačujú sa kvalitou nových výrobkov, ktoré však kupujúci môže získať za výrazne nižšie ceny. Spravidla ide o zľavy vo výške 30% alebo viac ako bežné ceny na internete. Výrobky tejto kategórie sú vždy chránené plnou zárukou samotného výrobcu vrátane vyzdvihnutia na mieste zákazníka. Dodávajú sa v originálnych škatuliach výrobcu.

Predvádzacie modely sú naďalej rozdelené predajcami do tried A +, A a B.

Predvádzacie A+

Jedná sa o výrobky, ktoré sú technické aj estetické na najvyššej úrovni ako nové kúsky.

Predvádzacie A

Jedná sa o výrobky, ktoré sú technické aj estetické na najvyššej úrovni ako nové kúsky. Môžu niesť minimálne zanedbateľnú estetickú chybu mimo displeja notebooku.

Predvádzacie B

Jedná sa o výrobky, ktoré môžu obsahovať rôzne estetické alebo funkčné obmedzenia. V popise produktu kupujúci vždy nájde podrobný popis takéhoto obmedzenia. Na žiadosť zákazníka predávajúci poskytne skutočnú fotografiu konkrétneho produktu.

2.3. REPASOVANÉ

Jedná sa o profesionálne výrobky za najnižšie predajné ceny. Výrobky pochádzajú od veľkých spoločností a nadnárodných korporácií. Pred predajom vždy prechádzajú rekonštrukciou továrne a po zakúpení predávajúceho prechádzajú aj počiatočnou kontrolou, ktorú vykonáva servisné stredisko predávajúceho. To zaisťuje maximálnu kvalitu a spoľahlivosť produktu. Okrem toho tieto výrobky pochádzajú od profesionálnych radov výrobcov, ktoré sú určené pre firemných zákazníkov. Preto sa vyznačujú niekoľkonásobne vyššou kvalitou a spoľahlivosťou ako bežné komerčné výrobky. V prípade notebookov a telefónov testujeme aj stav batérie. Takže sa nemusíte obávať ich poruchy. Garantujeme kapacitu 60 - 100% pôvodnej kapacity novej batérie. V prípade použitých notebookov a telefónov sa záruka vzťahuje aj na pôvodné batérie, ale nie na ich klesajúcu kapacitu počas používania. Tiež vám dávame 14 dní na to, aby ste to vyskúšali.

Repasované A

Jedná sa o výrobky, ktoré sú technické aj estetické na najvyššej úrovni.

Repasované B

Jedná sa o výrobky, ktoré môžu obsahovať rôzne estetické alebo funkčné obmedzenia. V popise produktu kupujúci vždy nájde podrobný popis takéhoto obmedzenia. Na žiadosť zákazníka predávajúci poskytne skutočnú fotografiu konkrétneho produktu. Jedná sa o špeciálne kúsky pre všetkých, ktorí chcú kúpiť tovar s maximálnou úsporou ceny a nevadí im menšia kozmetická chyba alebo čiastočné funkčné obmedzenia pri používaní. Okrem tohto obmedzenia výrobkom nechýba oprávnenosť na obvyklý účel použitia. Ideálna voľba pre všetkých používateľov, ktorí chcú výhodnú ponuku s vynikajúcim pomerom cena / výkon.

2.4. Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že:

2.4.1. fotografie tovaru umiestneného na webovej stránke www.pocitarna.sk slúžia len na ilustračné účely, na žiadosť zákazníka predávajúci poskytne skutočnú fotografiu konkrétneho produktu;

2.4.2. všetky výrobky z vyššie uvedeného (nové, demonštračné, repasované) nemusia mať českú klávesnicu; v tomto prípade sú vždy vybavené českými nálepkami z mäkčeného vinylu vo farbe klávesnice; všetky výrobky sú vždy dodávané s pôvodným operačným systémom v českom jazyku;

2.4.3. ovládače na CD alebo DVD nie sú automaticky zahrnuté; sú však vždy k dispozícii na bezplatné stiahnutie na webovej stránke výrobcu; na žiadosť zákazníka predávajúci poskytuje vodičom bezplatne na DVD.

 1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci získať prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania si kupujúci môže objednať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci si môže tovar objednať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri každej zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávke tovaru považuje predávajúci za správne.

3.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho používateľskému účtu.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie používateľského účtu tretím stranám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane zmluvných podmienok).

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

 1. UZAVRETIE ZMLUVY

4.1. Ponuka tovaru, služieb alebo elektronického obsahu umiestneného na webovom rozhraní obchodu vrátane ich ceny je platná po celú dobu, kedy je tovar, služba alebo elektronický obsah a ich cena zobrazená na webovej stránke (za predpokladu vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho vykonávať). Tieto informácie umiestnené na webovej stránke predstavujú ponuku predávajúceho, pričom príslušnú zmluvu uzatvára kupujúci doručením objednávky predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že fotografie umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú len ilustračné, kedy predmetom ponuky predávajúceho je len tovar s parametrami uvedenými na webovom rozhraní. Na žiadosť zákazníka predávajúci poskytne skutočnú fotografiu konkrétneho produktu, o ktorý má zákazník záujem.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

4.3. Webové rozhranie predajne obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní predajne sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Slovenskej republiky.

4.4. Objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého kupujúci vytvorí konkrétnu objednávku tovaru v rámci webovej stránky, obsahuje najmä informácie o:

 1. a) objednaný tovar/služby/elektronický obsah (t. j. tovar/služby/elektronický obsah, ktorý kupujúci "vložil" do košíka na webovej stránke), týkajúci sa jeho druhu, množstva, kvality, jednotkovej ceny, celkovej ceny, b) spôsobu úhrady ceny, c) požadovaného spôsobu dodania objednaného tovaru, d) nákladov spojených s dodaním tovaru.

(ďalej len "objednávka").

Po vyplnení/zadaní údajov do objednávkového formulára môže kupujúci skontrolovať alebo zmeniť zadané údaje. Objednávku zasiela kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku", pričom doručením objednávky predávajúcemu kupujúci uzavrie zmluvu s predávajúcim (okamih doručenia objednávkového formulára predávajúcemu sa zhoduje s okamihom odoslania objednávkového formulára predávajúcemu). Usudzuje sa, že údaje zadané v objednávke kupujúcim sú správne.

4.5. Zaslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybne identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho a spôsob úhrady kúpnej ceny. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky (alebo kontrolou príslušného potvrdenia v rámci objednávky) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami umiestnenými na webovej stránke pred odoslaním objednávky.

4.6. Doručenie objednávky (a teda uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim) potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúcemu prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke. K potvrdeniu o doručení objednávky budú pripojené obchodné podmienky v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy. Neposlanie potvrdenia o doručení objednávky nemá vplyv na platnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy. Takto uzatvorená zmluva (vrátane dohodnutej ceny) môže byť zmenená alebo zrušená len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe právnych dôvodov.

4.7. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho bez udania dôvodu potvrdenie o uskutočnenej objednávke, najmä, ale nie výlučne, v prípade pochybností o zadaných údajoch, alebo ak ide o väčšiu objednávku. V takom prípade sa kupujúci zaväzuje na požiadanie predávajúcemu objednávku písomne potvrdiť. Kúpna zmluva sa potom uzatvára v deň, keď kupujúci zašle potvrdenie objednávky.

4.8. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke z objektívnych dôvodov (najmä, ale nie výlučne, z dôvodu predaja zásob), predávajúci zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

4.9. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára až po prijatí nového návrhu kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

4.10. Kupujúci súhlasí s použitím vzdialených komunikačných prostriedkov pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri používaní prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

   • v hotovosti alebo platobnou kartou v priestoroch predávajúceho na Vlková 1a, Brno 628 00;
   • na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 274288515/0300, vedeného Československou obchodnou bankou, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
   • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GOPAY;
   • prostredníctvom pôžičky poskytnutej treťou stranou.

 

5.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (t. j. vo výške podľa spôsobu dopravy zvoleného kupujúcim v objednávke). Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci požaduje zaplatenie plnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci nevyžaduje zálohu alebo podobnú platbu ako podmienku na odoslanie tovaru.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby, ktorým je číslo objednávky, ktoré bude kupujúcemu zaslané v potvrdení podľa článku 4.6 týchto Obchodných podmienok. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nedostane dodatočné potvrdenie o objednávke (článok 4.7 týchto Obchodných podmienok), požadovať zaplatenie plnej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

5.8. Predávajúci po zaplatení kúpnej ceny vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platieb uskutočnených na základe Kúpnej zmluvy (v prípade prevzatia tovaru v priestoroch predávajúceho na adrese Vlkova 1a, Brno, 628 00 pokladničný doklad), ktorý bude kupujúcemu zaslaný v elektronickej forme na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo faktúra bude pripojená k tovaru, ktorý mu bol zaslaný na dobierku.

5.9. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od zmluvy:

6.1.1. o dodaní tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktorý môže nastať počas ochrannej lehoty,

6.1.2. pri dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

6.1.3. pri dodaní tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

6.1.4. pri dodaní tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci vybral z obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť,

6.1.5. pri dodaní zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak porušil svoje pôvodné balenie,

6.1.6. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.

6.2. Pokiaľ nejde o prípad uvedený v článku 6.1 alebo iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci-spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1. 1 Občianskeho zákonníka, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy viacero druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci-spotrebiteľ na adresu prevádzkarne Pocitarna.sk, Vlkova 1a, Brno, 628 00, nie na fakturačnú adresu uvedenú na faktúre, alebo v elektronickej forme na adresu: info@pocitarna.sk. Na dodanie odstúpenia od zmluvy sa uplatňujú ustanovenia článku 11 týchto obchodných podmienok. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára, ktorý tvorí prílohu k týmto Obchodným podmienkam. Aj v prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom formulára je kupujúci-spotrebiteľ povinný zaslať vyplnený vzorový formulár na kontaktné údaje uvedené v tomto článku zmluvných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej forme potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia kupujúceho-spotrebiteľa od zmluvy. Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, kupujúci-spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nie je možné vrátiť z dôvodu jeho povahy obvyklou poštovou cestou.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.2 týchto Obchodných podmienok je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu-spotrebiteľovi kúpnu cenu a tiež náklady na dodanie tovaru (t. j. dodanie tovaru od predávajúceho kupujúcemu). Ak si však kupujúci zvolil v objednávke iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu-spotrebiteľovi náklady na doručenie len vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu spôsobu dodania ponúkanému predávajúcim.

6.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.2 Obchodných podmienok predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od kupujúceho (t. j. kúpnu cenu a náklady na doručenie podľa predchádzajúceho odseku) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho-spotrebiteľa od zmluvy rovnakým spôsobom, ako ich predávajúci dostal od kupujúceho. V prípade, že kúpnu cenu zaplatil na dobierku, finančné prostriedky mu budú vrátené podľa vlastného výberu buď zaslaním peňazí poštovou poukážkou na jeho adresu, alebo prevodom na bankový účet. V prípade, že kupujúci-spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy neuvedie spôsob, akým žiada o vrátenie vyplatených finančných prostriedkov, platí, že si zvolil možnosť vrátenia poštovou poukážkou. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo iným spôsobom, ak s ním kupujúci-spotrebiteľ súhlasí a kupujúcemu nevznikajú dodatočné náklady. Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté finančné prostriedky skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar poslal predávajúcemu.

6.7. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare (t. j. o koľko sa hodnota tovaru znížila v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, ako je potrebné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti) voči nároku kupujúceho a spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

6.8. Ak je kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytnutý dar spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru prestáva byť účinná a kupujúci je povinný vrátiť poskytnutý dar predávajúcemu spolu s tovarom.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci povinný na základe kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní.

7.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

7.4. Po prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne to oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky alebo jej poškodenie, kupujúci nemusí zásielku prevziať od dopravcu. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že kupujúci je povinný zdokumentovať prípadné vady tovaru a oznámiť to predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí od dopravcu (alebo po odmietnutí prevzatia tovaru od dopravcu). Ak tak kupujúci neurobí, je povinný nahradiť predávajúcemu škodu spôsobenú predávajúcemu.

7.5. Predávajúci ponúka nasledovné spôsoby dopravy, z ktorých si kupujúci vyberá v objednávkovom formulári: 

7.5.1. doručenie do ktorejkoľvek pobočky "Zásilkovna" - cena dopravy je 5 Eur. Krajina dodania – Slovensko.
7.5.2. kuriérom PPL (balík do ruky, krehký, s predchádzajúcim telefonickým oznámením dopravcu) – cena za prepravu je 4,50 €. Krajina dodania – Slovensko.

V prípade odoslania tovaru na dobierku sa suma určená doprava vždy zvýši o 1,40 €.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v prípade kupujúceho-spotrebiteľa § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí žiadne vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

8.2.1. tovar má vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak nedôjde k dohode, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

8.2.2. tovar je vhodný na účel určený predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto typu zvyčajne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalite alebo dizajnu dohodnutej vzorky alebo vzoru, ak bola kvalita alebo dizajn určený podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,

8.2.4. tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v článku 8.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu stupňu použitia alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (Vlkova 1a, Brno 628 00), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho informáciu o prejave vôle (uplatnenie práva z chybného plnenia) napríklad telefonicky, e-mailom, osobne, a to aj bez toho, že je reklamovaný výrobok zo strany spotrebiteľa predávajúcemu doručený / odovzdaný . Doručenie reklamovaného výrobku je potom otázkou k súčinnosti zo strany predávajúceho, aby spotrebiteľ výrobok dodal. Do doby pre vybavenie reklamácie sa nepočíta doba, počas ktorej sa predávajúci nemôže reklamáciou zaoberať v dôsledku neposkytnutia súčinnosti spotrebiteľom (napr. neodovzdá tovar podnikateľovi na jeho výzvu, neumožní mu prístup k reklamovanej veci). Kupujúci sa môže preukázať nákupným dokladom, objednávkou, výpisom z účtu alebo iným vhodným spôsobom.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.6. Záruka kvality

Zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude vhodný na použitie na obvyklý účel po určitú dobu alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Tieto účinky sú tiež zabezpečené uvedením záručnej doby alebo trvanlivosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú časť položky. Záruka kvality je zmluvná na 0-36 mesiacov a je uvedená pre každú položku samostatne priamo v detaile produktu. V prípade kupujúceho-podnikateľa predávajúci poskytuje záruku kvality vždy len 12 mesiacov.

Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec odoslaná na základe zmluvy, prebieha od príchodu veci do cieľa. Ak má zakúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, záručná doba plynie až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak si kupujúci objednal uvedenie veci do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby.

Záruka kvality sa vzťahuje na predajcu, od ktorého bola položka zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je na mieste predávajúceho alebo na mieste bližšie ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby, ktorá je určená na vykonanie opravy. Takto určená osoba na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak kupujúci uplatní záruku kvality, predávajúci mu písomne potvrdí, kedy uplatnil záruku, ako aj opravu a jej trvanie.

 1. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcemu v zmysle § 1826 ods. 1. 1 bod. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupujúci-spotrebiteľ môže tiež využiť online platformu na riešenie sporov zriadenú Európskou komisiou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

9.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodnú inšpekciu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny pomerov v zmysle § 1765 ods. 1. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uviesť svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene jeho osobných údajov.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť treťou stranou ako sprostredkovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje odovzdané tretím stranám predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 10.5) vykonáva spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné, pokiaľ ide o účel ich spracúvania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu situácie.

10.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať primeranú náhradu za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety, ktorá nepresiahne náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

11.1. Kupujúci súhlasí s prijímaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s uložením tzv. cookies do svojho počítača. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na webovej stránke a splniť povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez uloženia tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČENIE

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si môžu zasielať korešpondenciu nielen prostredníctvom poštára (vo forme doporučenej zásielky), ale aj elektronickou poštou, na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo predávajúcemu na adrese uvedenej na webovej stránke predávajúceho.

 1. SLUŽBY

13.1 Poistenie

Havarijné poistenie škody kryje škody vzniknuté na poistených veciach v prípade náhodného poškodenia veci spôsobeného náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl.

Poistenie krádeže sa vzťahuje na škody vzniknuté na poistených veciach v prípade ich odcudzenia, t. j. krádež veci, ktorú má poistený so sebou (vo vrecku, taške, kabelke) alebo napríklad krádež veci z auta za predpokladu, že je prekážka prekonaná a ak zariadenie nebolo viditeľne umiestnené, alebo je napríklad vykradnuté alebo odcudzené počas vlámania do bytu/ predmetu určeného na trvalý pobyt,  chaty alebo chaty atď.

Poistné plnenie sa poskytuje nasledujúcimi spôsobmi:

 • oprava poistenej veci, ak to povaha vady umožňuje, alebo
 • výmenu alebo poskytnutie náhradnej položky, alebo
 • zaplatenie časovej ceny poistenej veci.


Prečo je to pre vás výhodné?

 • Žiadny prebytok za poistnú udalosť
 • Počet poistných udalostí nie je obmedzený na zariadenie
 • Poistenie kryje škody spôsobené prepätím alebo kvapalinou
 • Poistenie proti krádeži sa vzťahuje aj na krádež veci z auta, bytu alebo chaty
 • Komplexná poistná ochrana bez nepochopiteľných výluk

Limit poistného plnenia je časová cena zakúpenej veci.

* Časová cena sa vypočíta ako kúpna cena veci.** Poistenie náhodného poškodenia a krádeže: -2% amortizácia mesačne.

VYLÚČENIA Z POISTENIA

Okrem výluk uvedených vo VPPŠ poistenie nepokrýva aj ostatné uvedené výluky.

Poistenie náhodných škôd sa nevzťahuje na:

 • vady veci, na ktorú sa vzťahuje záruka,
 • poškodenie, ktoré neovplyvňuje funkčnosť a použiteľnosť veci,
 • poškodenie veci, ktoré vzniklo počas jej prepravy do služby a zo služby,
 • škody spôsobené nesprávnou alebo neodbornou inštaláciou, opravou, údržbou alebo zanedbanou údržbou veci,
 • poškodenie spôsobené používaním predmetu, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcu alebo je v rozpore s účelom použitia, vrátane použitia príslušenstva neschváleného výrobcom,
 • poškodenie príslušenstva veci,
 • poškodenie položky spôsobené nesprávnou inštaláciou softvéru alebo chybným alebo škodlivým softvérom,
 • bežná údržba, čistenie, úprava, kontrola a/alebo úprava položky vrátane nákladov na opravu škôd, ktoré vznikli v dôsledku niektorej z týchto činností,
 • Spotrebný materiál
 • strata údajov o dopravcovi,
 • opravy neschválené poisťovateľom,
 • opravy vykonané mimo určeného obslužného miesta,
 • k následným škodám - udalostiam vznikajúcim v príčinnej súvislosti so škodou spôsobenou samotnou vecou,
 • škody, pri ktorých poistený nevie alebo nechce zverejniť okolnosti, za ktorých škoda vznikla,
 • škoda spôsobená úmyselným konaním, hrubou nedbanlivosťou, vandalizmom alebo konaním, na základe ktorého by poistený alebo mu blízka osoba mohla očakávať škodu na veci, ako aj škodu na veci spôsobenú športovou činnosťou s výnimkou individuálnych rekreačných športov (napr. beh), za predpokladu, že pri týchto činnostiach boli použité vhodné ochranné prostriedky a umiestnenie veci (napr. umiestnenie veci do osobitného vrecka),  ochranné puzdro, v batohu atď.)
 • škody spôsobené domácim miláčikom alebo dieťaťom mladším ako 8 rokov (osem rokov),
 • opravy a úkony odporúčané dodávateľom, ktorý vec opravil po predchádzajúcej poistnej udalosti, ktorej vykonanie poistený nezabezpečil, a preto opakovane požaduje poistné plnenie rovnakého alebo podobného charakteru,
 • odstránenie následkov škody spôsobenej neodbornými, neoprávnenými alebo neoprávnenými zásahmi spôsobenými konaním poisteného (napr. samoopravou),
 • poškodenie veci spôsobené vadou, za ktorú je zodpovedný výrobca, a v súvislosti s tým vec stiahne z trhu, alebo vec stiahne na opravu,
 • akékoľvek následné finančné škody, najmä strata zisku a strata zisku,
 • poškodenie priamo alebo nepriamo spôsobené dlhodobým vystavením vlhkosti, prachu, piesku alebo iným mechanickým časticiam, korózii, erózii, oxidácii, plesniam, hubám a spóram, opotrebovaniu, trvalým účinkom prevádzky, postupnému starnutiu, únave materiálu, nedostatočnému využívaniu, dlhodobému skladovaniu, dlhodobému vplyvu biologických, chemických alebo tepelných procesov alebo znečistenia a nedostatočnej ochrane pred normálnymi atmosférickými podmienkami, ktoré sú potrebné podľa ročného obdobia a miestnych podmienok  počítať
 • poškodenie spojené s krádežou veci alebo stratou veci,
 • oprava nedostatkov a škôd, ak poistený nie je schopný predložiť poškodenú alebo zničenú vec,
 • Škody spôsobené povodňou.

 

Poistenie proti krádeži sa nevzťahuje na:

 • krádež veci v dôsledku úmyselného alebo nedbanlivostného správania poisteného, krádež z dôvodu zníženého vnímania poisteného, spánku, požitia alkoholu, omamných látok a pod.,
 • krádež veci, ak ju poistený nemá pri sebe v čase krádeže, napr. krádež veci ponechanej na voľne prístupnom mieste (napr. na stole, taške, kabelke, nákupnom košíku alebo v taške pod stolom alebo stoličkou, vec vo vrecku oblečenia na vešiaku a pod.), krádež veci krádežou vlámaním z auta, okrem prípadov, keď sú na aute náznaky prekonania prekážky,  to znamená, že násilný vlámanie sa do auta a vec nebola zvonku viditeľná,
 • krádež, pri ktorej poistený nevie alebo nechce zverejniť okolnosti, za ktorých k krádeži došlo,
 • strata alebo zabudnutie na veci,
 • udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku protiprávneho konania (trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt) alebo podvodného konania poisteného alebo jeho blízkych osôb,
 • krádež príslušenstva veci,
 • udalosti, ktoré neboli nahlásené polícii do 48 hodín od ich zistenia.

Ak si poistený nesplní povinnosť spolupracovať s poisťovateľom počas prešetrenia poistnej udalosti, poisťovateľ má nárok na zníženie poistného plnenia.

Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak došlo k zvýšeniu nákladov spojených s vybavením poistnej udalosti zavinením poisteného. V prípade, že poisťovateľovi vzniknú zbytočné náklady spôsobené konaním poisteného (napr. zbytočné prepravné poplatky) počas vyšetrovania stratovej udalosti, tieto náklady znáša poistený. Podľa tohto bodu náklady spojené napríklad s zbytočným alebo neoprávneným odchodom poskytovateľa opráv alebo prepravou hradí poistený priamo poskytovateľovi.

V prípade, že poistenec dostane od tretej strany náhradu vzniknutých nákladov, ktoré sú predmetom odškodnenia v rámci tohto poistenia, poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť dávku o sumu, ktorú poistený dostal ako náhradu.

Poisťovateľ je oprávnený požiadať poisteného o náhradu nákladov na poskytnuté opravy z vlastných zdrojov dodávateľa a následne zaslať doklad o zaplatení spolu s dokladmi a údajmi požadovanými poisťovateľom na úhradu na adresu poisťovateľa.

S cieľom zabrániť vzniku poistného podvodu sa súhlasí s tým, že v prípadoch, keď v prípade predchádzajúcej stratovej udalosti na tej istej veci poisťovateľ alebo nezávislý úpravca strát rozhodol, že neexistuje nárok na poistné plnenie, je poistený povinný preukázať, že predchádzajúcu škodu na veci mal opravenú na vlastné náklady.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak akékoľvek ustanovenie zmluvných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je prístupná.

14.4. Príloha k Obchodným podmienkam pozostáva zo vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačného poriadku predávajúceho.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: dodacia adresa Vlkova 1a, Brno 628 00, e-mailová adresa info@pocitarna.sk, telefón +421 650 822 222.

14.6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a účinnosť 25.9.2022.