Reklamačné poriadok

obchodnej spoločnosti POČÍTÁRNA s.r.o.                                                           

so sídlom Vlkova 1a, Brno, PSČ: 628 00

IČO spoločnosti: 29277094,

DPH: CZ29277094

obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70346

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu so sídlom v www.pocitarna.sk

Prvá zásada: Vždy sa dohodneme na všetkom so zákazníkom :)


Reklamačný formulár na stiahnutie: reklamacny_formular

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok") spoločnosti POČÍTÁRNA s.r.o., so sídlom Vlkova 1a, Brno 628 00, IČO: 29277094, IČ DPH: CZ 29277094, zapísanom v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 70346 (ďalej len "predávajúci") sa vzťahuje na všetky dodávky predávajúceho zákazníkom predávajúceho (ďalej len "kupujúci" "), ktoré sa vykonávajú v rámci podnikateľskej činnosti predávajúceho na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "zmluva"). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.pocitarna.sk (ďalej len "webová stránka") prostredníctvom rozhrania internetovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo nezávislého výkonu svojho povolania uzatvorí s predávajúcim zmluvu.  Podnikateľ je každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovedá za zárobkovú činnosť živnosťou alebo podobným spôsobom s úmyslom systematicky tak robiť za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou podnikateľskou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojej profesie, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Ak tento Reklamačný poriadok neustanovuje inak, práva a povinnosti Kupujúceho uvedené v tomto Reklamačnom poriadku sa vzťahujú na Kupujúceho – Spotrebiteľa a Kupujúceho – Podnikateľa.

1.3. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok Predávajúceho.

1.4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru, ktoré boli predmetom zmluvy (ďalej len "tovar" alebo "predmet zmluvy"), ako aj ich uplatnenie, sa riadia týmto Reklamačným poriadkom, obchodnými podmienkami predávajúceho a prípadne zmluvou. Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené, sa práva a povinnosti riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (t. j. § 2099 a nasl., alebo v prípade kupujúceho – spotrebiteľa § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka).

1.5. Aktuálna platná verzia Reklamačného poriadku predávajúceho je vždy zverejnená na internetovej stránke predávajúceho (http://www.pocitarna.sk).

 1. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU (ZA KVALITU PRI PREVZATÍ TOVARU)

2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti za kvalitu, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa ustanoveniami § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

2.2.1. vec má vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli a v prípade neexistencie dohody také vlastnosti, ktoré opísal zhotoviteľ alebo výrobca alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru,

2.2.2. vec je vhodná na účel, ktorý uviedol zhotoviteľ pre jej použitie, alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

2.2.3. je vec v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

2.2.4. vec spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2.3. Ak sa vada objaví na tovare do 6 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom, má sa za to, že tovar bol v čase prevzatia vadný.

2.4. V prípade tovaru, ktorý predávajúci ponúka a označuje ako NOVÝ alebo PREDVADZACIE, je to:

     • kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady (reklamácie podľa čl. 2.5 a nasl. tohto Reklamačného poriadku), ktorá sa vyskytne na takomto tovare do 24 mesiacov od prevzatia;
     • Kupujúci – podnikateľ je oprávnený uplatniť právo na vadu (reklamáciu podľa článku 2.8 a nasl. tohto Reklamačného poriadku), ktorá sa na takomto tovare vyskytne do 12 mesiacov od prevzatia.

 

V prípade tovaru predávajúceho, ktorý je ponúkaný a označený ako REPASOVANÝ, je kupujúci oprávnený uplatniť právo na vadu (reklamáciu podľa článku 2.5 a nasl. tohto Reklamačného poriadku), ktorá sa na tomto tovare vyskytne do 12 mesiacov od prevzatia.

Kupujúci však nie je oprávnený uplatniť právo z vady v nasledujúcich prípadoch:

         • pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak ide o vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
         • v prípade opotrebenia tovaru spôsobeného jeho bežným používaním,
         • v prípade použitého tovaru vada zodpovedajúca stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo
         • ak to vyplýva z povahy veci.

 

2.5. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v bode 2.2 tohto Reklamačného poriadku, kupujúci - spotrebiteľ má:

2.5.1. právo požadovať dodanie nového tovaru bez vady, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady (ak sa vada týka len časti veci, kupujúci je oprávnený požadovať len výmenu tejto časti),

2.5.2. ak je postup podľa bodu 2.5.1 tohto Reklamačného poriadku neprimeraný vzhľadom na povahu vady (najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady,

2.5.3. ak nie je možné postupovať podľa čl. 2.5.1 – 2.5.2 tohto Reklamačného poriadku, má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

2.6. V prípade odstrániteľnej vady tovaru, ak kupujúci - spotrebiteľ nemôže  tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu takejto vady po oprave alebo pre väčší počet vád,  má kupujúci - spotrebiteľ  právo:

2.6.1. požadovať dodanie nového tovaru bez vady (ak sa vada týka len časti veci, je kupujúci oprávnený požadovať len výmenu tejto časti), alebo

2.6.2. kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.

2.7. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v bode 2.2 tohto Reklamačného poriadku a kupujúci - spotrebiteľ neuplatní žiadnu z vyššie uvedených reklamácií (odstúpenie/výmena/oprava), má právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci – spotrebiteľ má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, ak predávajúci situáciu v primeranej lehote neodstráni alebo ak by náprava spôsobila kupujúcemu – spotrebiteľovi značné ťažkosti.

2.8. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 2.2 tohto Reklamačného poriadku, kupujúci - podnikateľ:

2.8.1. právo požadovať dodanie nového tovaru bez vady, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady (ak sa vada týka len časti veci, kupujúci je oprávnený požadovať len výmenu tejto časti),

2.8.2. ak je postup podľa bodu 2.8.1 tohto Reklamačného poriadku neprimeraný vzhľadom na povahu vady (najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady,

2.8.3. ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Podmienkou uplatnenia práv kupujúceho – podnikateľa podľa tohto článku Reklamačného poriadku je odovzdanie tovaru za účelom výmeny/odstránenia vady v pôvodnom nepoškodenom obale.

2.9. Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprislúchajú, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu spôsobil sám kupujúci.

2.10. Ak má tovar predávajúceho vadu, z ktorej je predávajúci povinný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o použitú vec (t.j. okrem iného tovar označený ako PREDVADZACIE alebo REPASOVANÝ), má kupujúci právo na primeranú zľavu namiesto práva na výmenu veci.

 1. UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY - REKLAMÁCIE

3.1. Záručná doba od zákonnej záruky kvality pri prevzatí začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Doba, počas ktorej kupujúci nemôže používať vadnú vec, t.j. od uplatnenia reklamácie u predávajúceho až do doby uplatnenia práva z reklamácie kupujúcim, sa nezapočítava do doby uplatnenia práv z vadného plnenia (záručná doba). V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba (po výmene tovaru nová záručná doba neplynie).

3.2. Zodpovednosť predávajúceho za vady (za kvalitu pri prevzatí) sa nevzťahuje na:

3.2.1. bežné opotrebenie tovaru jeho používaním,

3.2.2. v prípadoch neodborného použitia tovaru, t.j. najmä v prípadoch použitia v rozpore s účelom, na ktorý sa bežne používa a v rozpore s dokumentáciou, ktorú predávajúci priložil k tovaru,

3.2.3. poškodenie tovaru počítačovým vírusom, nesprávnym alebo chybným softvérom,

3.2.4. iná škoda na predmete zmluvy zo strany kupujúceho,

3.2.5. zníženie kapacity batérie spôsobené bežným opotrebovaním (keď zníženie kapacity/životnosti batérie nie je chybou tovaru),

3.2.6. pri použitom tovare (t.j. tovar označený a ponúkaný predávajúcim ako REPASOVANÝ alebo PREDVADZACIE) pre vady zodpovedajúce stupňu použitia alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že akumulátory použitého tovaru majú vždy nižšiu kapacitu ako akumulátory ponúkané predávajúcim na nový tovar,

3.2.7. za vady tovaru, ktoré predávajúci výslovne uviedol v ponuke predávajúceho a za ktoré predávajúci ponúkol zníženú kúpnu cenu,

3.2.8. v prípadoch, keď došlo k porušeniu ochranných alebo záručných uzáver, čiarových kódov a nálepiek, ak sú na výrobku,

3.2.9. pre vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru,

3.2.10. pre chyby spôsobené elektrickým prepätím (viditeľne spálené komponenty alebo plošné spoje),

3.2.11. vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú jeho teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom na kancelárske prostredie,

3.2.12. vady spôsobené nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním riadnej starostlivosti o tovar,

3.2.13. vady, ktoré sa prejavujú len v softvéri, pri ktorom kupujúci nie je schopný preukázať zákonný spôsob nadobudnutia, alebo vady spôsobené používaním neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,

3.2.14. na vady spôsobené vykonaním nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou konfigurácie,

3.2.15. vady spôsobené vyššou mocou.

3.3. Nároky zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese svojho podniku (Vlkova 1a, Brno 62800), v ktorom je možné prijať reklamáciu so zreteľom na sortiment predaného tovaru.

3.4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný najmä, ale nie výlučne, uviesť:

3.4.1. identifikácia zmluvy, na základe ktorej sa reklamácia uplatňuje s cieľom preukázať, že reklamovaný tovar bol skutočne zakúpený v internetovom obchode predávajúceho,

3.4.2. adresu a telefónne číslo (alebo e-mail) kupujúceho, alebo kontaktnú osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho, spolu s prílohou písomného plnomocenstva, ktoré oprávňuje takúto osobu konať v mene kupujúceho,

3.4.3. podrobný opis vád predmetu zmluvy vrátane určenia, ktorej časti predmetu zmluvy sa vada týka, alebo ako sa táto vada predmetu zmluvy prejavuje,

3.4.4. aké právo z vadného plnenia si kupujúci zvolil.

3.5. Ak oznámenie o reklamácii kupujúcim nespĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov (alebo ak kupujúci – podnikateľ neodovzdá predávajúcemu tovar v pôvodnom nepoškodenom obale), predávajúci upovedomí kupujúceho o nedostatkoch reklamácie s tým, že lehota na odstránenie nedostatkov reklamácie kupujúcim je predĺžená lehota na začatie vybavenia reklamácie predávajúcim. Kupujúci je povinný zabezpečiť zachovanie predmetu zmluvy v stave odo dňa zistenia vady alebo reklamácie, až do okamihu obhliadky reklamovanej vady zodpovedným zástupcom predávajúceho, inak sa vystavuje riziku, že uplatnené práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady nebudú splnené.

3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

4. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

4.1. V prípade kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty nezapočítava čas primeraný druhu tovaru potrebný na odborné posúdenie vady.

4.2. V prípade kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po zbytočnom uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu – spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako keby predávajúci podstatným spôsobom porušil zmluvu (t. j. ako keby išlo o neodstrániteľný vadu tovaru).

4.3. V prípade kupujúceho-podnikateľa predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady najneskôr do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci neodstráni vadu včas, môže kupujúci – podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny.

4.4. Upovedomením kupujúceho (elektronickou správou na adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu pri uplatnení reklamácie) o vybavení reklamácie sa reklamačné konanie ukončuje a kupujúci je povinný prevziať vec späť od predávajúceho.

4.5. Predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.6. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na náhradu primerane vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom tieto náklady sa považujú za najnižšie možné náklady. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru / predmet zmluvy. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný požiadať o náhradu týchto nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.

4.7. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia lehoty, v ktorej bola záručná oprava ukončená (keď predávajúci informoval kupujúceho o vybavení reklamácie), je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za skladovanie vo výške 25 Kč,-- za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

4.8. Pri vydávaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad, ktorý dostal pri preberaní tovaru v reklamácii, alebo je kupujúci povinný preukázať svoju totožnosť. Kupujúci je tiež oprávnený splnomocniť tretiu osobu na prevzatie tovaru (v tomto prípade je obchodný zástupca povinný preukázať sa predávajúcemu písomnou plnou mocou).

 1. ZÁRUKA KVALITY

5.1. Zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu vhodná na používanie na obvyklý účel alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Tieto účinky poskytuje aj uvedenie záručnej doby alebo trvanlivosti predmetu na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú časť veci. Záruka kvality je zmluvná na 0-36 mesiacov a je uvedená pre každú položku zvlášť priamo v detaile produktu. V prípade kupujúceho-podnikateľa predávajúci vždy poskytuje záruku kvality iba 12 mesiacov.

5.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5.3. Ak sa počas dohodnutej záručnej doby vyskytne vada tovaru, na reklamácie kupujúceho sa primerane vzťahujú ustanovenia článkov 2.5 – 2.10 tohto Reklamačného poriadku. Záruka kvality sa na predávajúceho vzťahuje v súlade s postupom primeraným podľa článkov 3 až 4 tohto Reklamačného poriadku. Ak je však v potvrdení o uplatnení reklamácie vadného plnenia (ktoré predávajúci vydá len na žiadosť kupujúceho) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá sa nachádza u predávajúceho alebo na mieste bližšie ku kupujúcemu, uplatní kupujúci právo na opravu u osoby, ktorá je určená na vykonanie opravy.

6.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Predávajúci informuje kupujúceho, že nezodpovedá za stratu údajov uložených na zariadení, ktoré je odovzdané predávajúcemu na reklamáciu. Predávajúci ďalej upozorňuje kupujúceho, že nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku straty údajov uložených v zariadení. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si pravidelne zálohoval údaje uložené na tovare – počítačový systém.

6.2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a účinnosť dňa 22.9.2022. Zmeny reklamačného poriadku zo strany predávajúceho zostávajú vyhradené.