Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť POČÍTÁRNA s.r.o, IČO 29277094 so sídlom Vlkova 1a, Brno, PSČ: 628 00 (ďalej len "prevádzkovateľ").   
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Adresa: Vlkova 1a, Brno, 628 00 Telefón: +420 534 009 009 E-mail: info@pocitarna.cz
 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje DPO sú: Jan Kalmus, kalmus@pocitarna.cz

 

 1. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe splnenia vašej objednávky.
 2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 bod. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 bod. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním za účelom poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 1 bod. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebola vykonaná objednávka na tovar alebo služby.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • spracovanie vašej objednávky a uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju vykonať správcom,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.
 1. Na strane kontrolóra je automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. Na takéto spracovanie ste dali výslovný súhlas.

 

 1. Obdobie uchovávania údajov
 1. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • na obdobie do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najviac na
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľa sa na dodaní tovaru / služby / uskutočňovaní platieb na základe zmluvy,
 • poskytovanie prevádzkových služieb e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať spracúvanie podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v článku III týchto obchodných podmienok.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej forme.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 2. Súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online formulára. Kontrolou vášho súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia Podmienok ochrany osobných údajov bude zverejnená na jej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu týchto Podmienok vašej e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.